Derneğimiz

GÖKÇEKAYA MAHALLESİ KALKINDIRMA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, Gökçekaya Mahallesini Kalkındırma ve bağlı olduğu Akçakale belde insanı arasında yardımlaşma ve dayanışmayı kuvvetlendirmek amacı ile kurulmuştur.

Neler Yapabiliriz!!!

 • Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
 • Yapılan inceleme ve araştırmaları gerekse de konusunda uzman kişileri davet ederek kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek sureti ile üye ve yurttaşlara aktarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 • Derneği ve faaliyetlerini tanıtıcı internet sitesini kurmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre gelir amaçla reklam almak, güncel haber ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 • Derneğin faaliyet alanına giren yerel ve ulusal basında yapılacak programlara davet edilmek sureti ile katılıp derneğin düşünce ve çalışmalarını anlatmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Yardım Toplama Kanunu kapsamında gerekli şartları yerine getirerek izin almak sureti ile derneğin faaliyetlerinin geliştirmesi ve etkinliğinin artırılması için yurt genelinde faaliyetlerinde bulunmak,
 • Derneğin maddi ve manevi olarak büyümesi için yurt içi ve yurt dışından ayni ve nakdi bağış kabul etmek,
 • Dernekler Kanununda belirtilen derneğin faaliyet alanına benzer amaçlı faaliyette bulunan sivil toplum örgütlerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak ve bu örgütlerden ayni ve nakdi yardım almak,
 • Tüzük amacının gerçekleştirilmesi ve çalışma konularının geliştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya kiraya vermek
 • Derneğin faaliyetlerini ülke geneline yaymak amacı ile ilgili kurul kararı ile temsilcilik açmak,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için kanun ve yönetmelikler kapsamında gerekli izinleri alarak lokal açmak, sosyal, sportif ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için ücretli veya ücretsiz olarak yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda kooperatif kurmak, vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • Derneğin gayelerine uygun, maddi hiçbir karşılık beklemeden mağdur ve mazlum kişilere ve ailelerine her türlü maddi ve manevi veya hukuki yardımlarda bulunmak,
 • Başta öğrenci olmak üzere dernek üyelerinin ve gerekse dernek yönetiminin, dernek gayeleri çerçevesinde belirleyeceği diğer insanların eğitimi ve yetişmesini sağlamak için burs vermek, akademik çalışmalara maddi ve manevi destek vermek, yurt dışına eğitim amaçlı giden kimselere maddi yardımda bulunmak,
 • Üyelerin hukuki haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlamak,
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • Mahallenin okul, sağlık Ocağı, camii ve müştemilatının yapım, bakım, onarımı ile kabristanlık yapım ve onarım faaliyetleri,
 • Mahallenin yol, su ve elektrik gibi alt ve üst yapı faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Mahallenin içinde olduğu Beldede diğer eğitim, kültürel faaliyetler ile sağlık hizmetleri ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi olarak listeleyebiliriz.
Gökçekaya Mahallesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği